Đây là thông tin các Boss có trong Mu Kim Long AE theo dõi để tiện săn đồ:
STT Boss HP Dame DEF Map Time Reward
1 Goblin vàng 500k 500 200 Lorencia 2h/lần Box Kundun +1
2 Tiên cá vàng 3tr 4000 500 Lorencia 2h/lần Box Kundun +2
3 Chiến binh vàng 3tr 4000 500 Lorencia 2h/lần Box Kundun +2
4 Kỹ sỹ vàng 3tr 4000 500 Lorencia 2h/lần Box Kundun +2
5 Đơi vàng 3tr 4000 500 Lorencia 2h/lần Box Kundun +2
6 Robo Vàng 3tr 4000 500 Lorencia 2h/lần Box Kundun +2
7 Rồng vàng 14tr 11500 500 Lorencia 2h/lần Box Kundun +3
8 Người Đá vàng 10tr 11500 500 Lorencia 2h/lần Box Kundun +3
9 Long Vương 26tr 13000 500 Lorencia 2h/lần Box Kundun +4
10 Xe Lu Vàng 26tr 13000 500 Lorencia 2h/lần Box Kundun +4
11 Thiên Binh vàng 26tr 13000 500 Lorencia 2h/lần Box Kundun +4
12 Người Cây vàng 40tr 18000 500 Lorencia 2h/lần Box Kundun +5
13 Hoàng Kim giáp 40tr 18000 500 Lorencia 2h/lần Box Kundun +5
14 Kim Long 100tr 20000 500 Icarus 19h30 Box Kundun+ 5
NL W2.5
15 Medusa 140tr 25000 500 Swamp of Peace 9h
20h
Item 380 EXC
16 KunDun 200tr 30000 500 Kalima 7 10h
21h
ACC items
Item 380
17 Slupan 220tr 35000 500 Ralkion 24h/lần Item 400